| Formuláře ZDARMA | VařímeRecepty.cz | Email šablony | Recepty doma | Rybář | Formuláře na PC | Počítej Kalorie | Hromadné emaily | Omalovánky | Pletení | FormOffice | Domácí účto | EET Účtenky | DWN.cz | Snadné hubnutí |

Zbrojní průkaz - testy

Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

PŘEDPIS Č. 315/2011 SB.
§ 1 – Zjištění totožnosti a stavu žadatele
§ 2, § 3 – Teoretická část zkoušky
§ 4, § 5 – Praktická část zkoušky
§ 6 – Celkové vyhodnocení zkoušky
§ 7 – Účinnost315
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2011
o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb.:
§ 1
Zjištění totožnosti a stavu žadatele
(1) Před zahájením zkoušky odborné způsobilosti (dále jen „zkouška“) ověří zkušební komisař spolehlivým způsobem totožnost žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E (dále jen „žadatel“), zejména kontrolou evidované přihlášky ke zkoušce1) a předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti. Neprokáže-li žadatel svou totožnost spolehlivým způsobem, a to ani za případné součinnosti dohlížejícího příslušníka policie, je-li přítomen, nebude k vykonání zkoušky připuštěn.
(2) Zkušební komisař ověří, zda žadateli nebrání v řádném vykonání zkoušky jeho zdravotní stav nebo jiné okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho schopnost vykonat zkoušku, zejména předchozí požití alkoholických nápojů, jiných návykových látek nebo léků. Zjistí-li zkušební komisař okolnosti podle věty první, navrhne žadateli vykonání zkoušky v náhradním termínu, popřípadě žadatele z účasti na zkoušce vyloučí. Náhradní termín a místo konání zkoušky oznámí žadateli příslušný útvar policie; oznámení musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.
Teoretická část zkoušky
§ 2
(1) Před zahájením teoretické části zkoušky seznámí zkušební komisař žadatele s jejím průběhem.
(2) Zkušební komisař poučí žadatele o zákazu používat v průběhu zkoušky nedovolené pomůcky, například mobilní telefon nebo jiný elektronický přístroj, opouštět místo konání zkoušky nebo rušit její řádný průběh; žadatel, který uvedená pravidla poruší, je z dalšího průběhu zkoušky vyloučen a hodnocen stupněm „neprospěl“.
(3) Zkušební komisař předá žadateli tiskopis vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu2) (dále jen „tiskopis“), ve kterém žadatel vyplní požadované údaje a skupinu zbrojního průkazu, o kterou žádá a kterou uvedl v přihlášce ke zkoušce; uvedenou skupinu zbrojního průkazu nelze dodatečně měnit. K zápisu údajů v tiskopise se použijí psací prostředky umožňující nesmazatelný záznam.
(4) Žadatel odpověď, kterou považuje za správnou, označí křížkem; o tomto způsobu označení správné odpovědi v tiskopise jej poučí zkušební komisař. V případě opravy označí žadatel novou odpověď křížkem, který zakroužkuje. Způsob provedení případných dalších oprav v tiskopise dohodne žadatel se zkušebním komisařem tak, aby nezakládal pochybnost, která odpověď je platná.
(5) Zkušební komisař vyzve žadatele k namátkovému výběru jednoho testového souboru ze skupiny testových souborů odpovídajících skupině zbrojního průkazu uvedené v přihlášce ke zkoušce. Není-li odpovídající varianta testového souboru k dispozici, vybere si žadatel testový soubor ze skupiny testových souborů nejblíže odpovídajících skupině zbrojního průkazu uvedené v přihlášce ke zkoušce, přičemž se nepoužije testový soubor obsahující navíc skupinu zbrojního průkazu, kterou žadatel v přihlášce ke zkoušce neuvádí. Číslo testového souboru žadatel zapíše do příslušné kolonky na tiskopise.
(6) Žadatel odpovídá na testové otázky samostatně. Odpovědi žadatel zapisuje do vyhodnocovací tabulky v tiskopise, nikoli do zadání testového souboru; pro zápis použije psací prostředky umožňující nesmazatelný záznam.
(7) Zkušební komisař sleduje průběh teoretické části zkoušky. Nedodržuje-li žadatel některou ze svých povinností nebo porušuje-li pravidla stanovená v odstavci 2, je z dalšího průběhu zkoušky vyloučen a hodnocen stupněm „neprospěl“.
§ 3
(1) Žadatel po označení odpovědí tiskopis spolu s testovým souborem odevzdá zkušebnímu komisaři. Po odevzdání tiskopisů všemi žadateli, nejpozději však po uplynutí 40 minut od okamžiku, kdy zkušební komisař vydal pokyn k zahájení vyplňování odpovědí, zkušební komisař teoretickou část zkoušky ukončí. Poté, co žadatel odevzdal tiskopis, a to i před ukončením teoretické části zkoušky zkušebním komisařem, nemůže následně činit v tiskopisu žádné úpravy.
(2) Zkušební komisař může vyplněné tiskopisy odevzdané jednotlivými žadateli vyhodnocovat průběžně, nebo až po jejich odevzdání všemi přítomnými žadateli. Zkušební komisař určí, kdy se žadatel dostaví k seznámení se s výsledkem teoretické části zkoušky.
(3) Bezprostředně po vyhodnocení odpovědí zkušební komisař označí na tiskopise psacími prostředky umožňujícími nesmazatelný záznam barevně odlišnými od psacích prostředků žadatele chybné odpovědi žadatele, označí správné řešení, uvede dosažený počet bodů a následně vyznačí způsobem neumožňujícím následnou změnu hodnocení teoretické části zkoušky tak, že nehodící se údaj škrtne.
(4) Výsledek teoretické části zkoušky vyhlašuje zkušební komisař pro všechny žadatele současně a veřejně. Zkušební komisař seznámí žadatele s dalším průběhem zkoušky.
(5) Zkušební komisař po vyhlášení výsledku teoretické části zkoušky umožní na žádost žadateli nahlédnout do tiskopisu a odpovídajícího testového souboru za účelem porovnání chybných odpovědí žadatele a správného řešení.
(6) Zkoušku žadatele, který byl u teoretické části zkoušky hodnocen stupněm „neprospěl“, zkušební komisař ukončí. Zkušební komisař v tiskopise uvede své jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo průkazu zkušebního komisaře, místo a datum konání zkoušky a opatří jej svým podpisem a otiskem razítka. Neúspěšný žadatel seznámení se s výsledkem zkoušky potvrdí svým podpisem na tiskopise a může opustit místo konání zkoušky. Odmítne-li neúspěšný žadatel potvrdit svým podpisem seznámení se s výsledkem zkoušky, vyznačí zkušební komisař tuto skutečnost spolu s důvodem odepření podpisu do tiskopisu.
Praktická část zkoušky
§ 4
(1) Praktickou část zkoušky vykoná žadatel zpravidla ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Výjimečně může být v odůvodněných případech praktická část zkoušky vykonána v jiný den, o čemž na místě rozhodne zkušební komisař. Důvod pro odklad vykonání praktické části zkoušky zaznamená zkušební komisař na tiskopise, záznam doplní uvedením svého jména, popřípadě jmen, příjmení, čísla průkazu zkušebního komisaře, data a místa vykonání teoretické části zkoušky a opatří jej svým podpisem a otiskem razítka. Náhradní termín a místo konání zkoušky sdělí žadateli příslušný útvar policie.
(2) Před zahájením praktické části zkoušky ověří zkušební komisař, zda byl žadatel hodnocen stupněm „prospěl“ v teoretické části zkoušky, a ověří, je-li to potřebné, spolehlivým způsobem totožnost žadatele, zejména kontrolou evidované přihlášky ke zkoušce a předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti. Neprokáže-li žadatel svou totožnost spolehlivým způsobem, a to ani za případné součinnosti dohlížejícího příslušníka policie, je-li přítomen, nebude k vykonání praktické části zkoušky připuštěn.
(3) Zkušební komisař ověří, zda žadateli nebrání v řádném vykonání praktické části zkoušky jeho zdravotní stav nebo jiné okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho schopnost vykonat zkoušku a bezpečnost jejího provedení, zejména předchozí požití alkoholických nápojů, jiných návykových látek nebo léků. Zjistí-li zkušební komisař okolnosti podle věty první, nebude žadatel k vykonání praktické části zkoušky připuštěn. Náhradní termín a místo konání zkoušky oznámí žadateli příslušný útvar policie; oznámení o konání zkoušky musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.
(4) Před vykonáním praktické části zkoušky seznámí zkušební komisař žadatele s průběhem zkoušky a v potřebném rozsahu s provozním řádem střelnice, zejména se zásadami bezpečné manipulace se zbraní a chováním na střelnici. Zkušební komisař dále žadatele seznámí s povely, které bude používat při praktické části zkoušky; zaměří se zejména na povely, které bude používat při střelbě na pevný cíl.
(5) Zkušební komisař určí žadateli bezpečný prostor a svěří mu zbraň, odpovídající skupině zbrojního průkazu uvedené v přihlášce ke zkoušce, aby předvedl bezpečnou manipulaci se zbraní a další činnosti stanovené jiným právním předpisem3). Žadatel je povinen samostatně prakticky předvést všechny vyjmenované činnosti v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem3) a odpovídajícím konstrukčním vlastnostem zbraně; pouhý popis činnosti nelze považovat za dostatečný. Žadatel, který řádně nepředvede, byť i částečně, že ovládá bezpečnou manipulaci se zbraní v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem3), je hodnocen stupněm „neprospěl“. Ohrozí-li žadatel při manipulaci se zbraní zaviněně bezpečnost osob, zkušební komisař praktickou část zkoušky okamžitě ukončí a žadatel je hodnocen stupněm „neprospěl“.
§ 5
(1) Zkušební komisař seznámí žadatele, kteří řádně předvedli, že ovládají bezpečnou manipulaci se zbraní v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem3), a pokračují v praktické části zkoušky4), s organizací střelby včetně způsobu oznámení závady na zbrani.
(2) Zkušební komisař svěří žadateli k provedení střelby podle podmínek střelnice zbraň odpovídající skupině zbrojního průkazu uvedené v přihlášce ke zkoušce.
(3) Střelbu provádí žadatel v souladu se zásadami stanovenými provozním řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů zkušebního komisaře.
(4) Správnost nastřelení zbraně si žadatel ověří třemi výstřely, které se do výsledku praktické části zkoušky nezapočítávají.
(5) V případě vzniku technické závady na zbrani nebo střelivu žadatel střelbu přeruší a zajistí v součinnosti se zkušebním komisařem její odstranění. Po odstranění závady zkušební komisař nařídí znovuprovedení střelby. Doba, po kterou je závada odstraňována, se do časového limitu nezapočítává. Nepodaří-li se technickou závadu odstranit, zajistí zkušební komisař jinou zbraň; v takovém případě se postupuje obdobně podle odstavců 2 až 4.
(6) V případě přerušení střelby z důvodu překážky na straně žadatele odstraní žadatel pod dohledem zkušebního komisaře vzniklou překážku a dokončí střelbu, pokud to okolnosti dovolí. Doba, po kterou je překážka odstraňována, se do časového limitu nezapočítává.
(7) Ohrozí-li žadatel při provádění střelby zaviněně bezpečnost osob na střelnici, zkušební komisař praktickou část zkoušky okamžitě ukončí a žadatel je hodnocen stupněm „neprospěl“.
(8) Bezprostředně po ukončení praktické části zkoušky zkušební komisař vyznačí do tiskopisu způsobem neumožňujícím následnou změnu, zda byla provedena bezpečná manipulace se zbraní a střelivem, zda při ní byl žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, a počet zásahů z jednotlivých druhů použitých zbraní. Hodnocení střelby a zásahů se provede podle jiného právního předpisu5). Následně zkušební komisař vyznačí v tiskopisu celkové hodnocení zkoušky tak, že nehodící se údaj škrtne.
(9) Zkušební komisař určí, kdy se žadatel dostaví k seznámení se s celkovým vyhodnocením zkoušky.
(10) Zkušební komisař v tiskopise uvede své jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo průkazu zkušebního komisaře, místo a datum konání zkoušky a opatří jej svým podpisem a otiskem razítka.
§ 6
Celkové vyhodnocení zkoušky
(1) Celkové vyhodnocení zkoušky vyhlašuje zkušební komisař veřejně.
(2) Žadatel na tiskopise svým podpisem potvrdí, že se seznámil s celkovým vyhodnocením zkoušky; pokud to žadatel odmítne, zkušební komisař tuto skutečnost vyznačí spolu s důvodem odepření podpisu do tiskopisu.
(3) Žadateli, který byl v teoretické i praktické části zkoušky hodnocen stupněm „prospěl“, předá zkušební komisař řádně vyplněný doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu6).
(4) Zkušební komisař odevzdá tiskopisy všech žadatelů do 5 pracovních dnů ode dne konání zkoušky příslušnému útvaru policie.
§ 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr vnitra:
Kubice v. r.
Poznámky pod čarou
1) Příloha č. 19 vyhlášky č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 372/2009 Sb.
2) Příloha č. 1 vyhlášky č. 384/2002 Sb.
3) § 4 odst. 1 vyhlášky č. 384/2002 Sb.
4) § 4 odst. 2 vyhlášky č. 384/2002 Sb.
5) § 5 odst. 5 vyhlášky č. 384/2002 Sb.
6) Příloha č. 20 vyhlášky č. 384/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 373/2009 Sb.