| EET Účtenky | Recepty doma | Email šablony | FormOffice | Omalovánky | Pletení | Počítej Kalorie | DWN.cz | Formuláře ZDARMA | Formuláře na PC | VařímeRecepty.cz | Domácí účto | Snadné hubnutí | Rybář | Hromadné emaily |

Zbrojní průkaz - testy

Vyhláška MPO kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů předpis č. 371/2002 Sb.


Obsah
§ 1 - Postup při znehodnocování zbraně
§ 2 - Postup při znehodnocování střeliva
§ 3 - Postup při výrobě řezu zbraně
§ 4 - Postup při výrobě řezu střeliva
§ 5
§ 6 - Podmínky pro přidělení kontrolní znehodnocovací značky
§ 7 - Vzor potvrzení
§ 8 - Ničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně a střeliva
§ 9, § 10 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 11 - Účinnost


371/2002 Sb.
VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů

Změna: 632/2004 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 k provedení § 39 odst. 2 písm. a) a b) a § 39 odst. 3 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č.156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č.13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):

§ 1
Postup při znehodnocování zbraně
(1) Při znehodnocování zbraně

a) se musí zajistit, aby části zbraně a mechanizmy umožňující střelbu nebylo možno od sebe oddělit a aby nebyl umožněn jejich vzájemný pohyb; u zbraní se sklopnými hlavněmi se připouští možnost oddělit tyto hlavně,
 
b) se provádí zaslepení hlavně v nábojové komoře vložením ocelového kolíku o délce a průměru nábojové komory; ocelový kolík je po obvodu pevně spojen s hlavní svarem; vodící část vývrtu hlavně musí být opatřena nejméně třemi otvory o průměru vývrtu hlavně vyvrtanými kolmo na osu hlavně a procházejícími pouze jednou z jejích stěn; při průměru vývrtu hlavně nad 11 mm se vrtají otvory o průměru 11 mm a

c) úderník a zápalník se odstraní nebo úderník s pevným zápalníkem se zkrátí minimálně o zápalník.

(2) Při znehodnocování zbraně musí být dále

a) u zbraně opatřené závěrem ubroušeno čelo závěru pod úhlem 45 st., a není-li to možné, zápalníkový otvor zaslepen svarem,

b) u revolveru stěny mezi nábojovými komorami revolverového válce odfrézovány, alespoň do poloviny jeho délky, a

c) u zbraně opatřené zásobníkem zásobník zajištěn trvale proti vyjmutí ze znehodnocené zbraně nebo zásobníková šachta trvale uzpůsobena proti vložení zásobníku.

(3) Znehodnocování hlavní části zbraně a zakázaného doplňku zbraně se provádí řezem (§ 3) nebo ničením (§ 8).

§ 2
Postup při znehodnocování střeliva
(1) Při znehodnocování střeliva

a) se v nábojnici vyvrtá otvor o průměru nejméně 2,5 mm umožňujícím vysypání prachové náplně a vzniklým otvorem se nakape kapalina způsobující flegmatizaci zápalky, nebo

b) se ze střeliva vyjme střela, z nábojnice se vysype prachová náplň, provede se odpálení zápalky, nábojnice se může vyplnit inertní hmotou.

(2) Střelivo obsahující zápalkové šrouby, zapalovače, pohonné hmoty, pyrotechnické slože nebo výbušninu (dále jen "výbušné látky") se znehodnocuje delaborací a deaktivací.

§ 3
Postup při výrobě řezu zbraně
(1) Výroba řezu zbraně nebo hlavní části zbraně se provádí tak, že u všech zbraní

a) hlaveň, vložná hlaveň nebo vložná nábojová komora musí být odfrézovány tak, že odfrézování odkrývá 2/3 nábojnice a střelu, dále se u hlavně a vložné hlavně odfrézuje vodící část vývrtu v délce 15 mm, přičemž šířka odfrézované drážky je rovna průměru vývrtu zvětšenému nejméně o 3 mm,

b) hrot úderníku musí být zkrácen nejméně o 4 mm, není-li to proveditelné, úderník se vyjme a zápalníkový otvor se zaslepí svarem,

c) rám zbraně nebo lůžko zbraně musí být odfrézováno minimálně na třech místech tak, aby byl viditelný napínací, spoušťový, bicí a vratný mechanizmus,

d) při pokusu o výstřel nesmí střela opustit hlaveň a

e) lze vzájemně pohybovat hlavními částmi a mechanizmy zbraně a rozebírat je.
 
(2) U zbraně se závěrem musí být navíc

a) závěr odfrézován v délce a v šířce rovné odfrézování hlavně a

b) pouzdro závěru odfrézováno v délce rovné odfrézování hlavně zvětšené minimálně o 15 mm a v šířce rovné odfrézování hlavně zvětšené o 10 mm.

(3) U zbraně se zásobníkem musí být odfrézování zásobníku provedeno na zadní a boční straně zásobníku.

(4) U revolveru musí být dále

a) polovina nábojových komor revolverového válce zaslepena vložením ocelového kolíku o délce a průměru nábojové komory pevně spojeného s válcem svarem a druhá polovina nábojových komor odfrézována tak, že odfrézování odkryje 2/3 každé takto upravované nábojové komory až k ústí válce, přičemž šířka drážky je rovna průměru nábojové komory zvětšené o 2 mm. Při lichém počtu nábojových komor se zaslepují 3 nábojové komory revolverového válce, zbylé nábojové komory se odfrézují stejným způsobem a

b) hlaveň revolveru odfrézována na pravé straně tak, že odfrézovaná drážka má šířku rovnou průměru vývrtu zvětšenou o 2 mm, délku minimálně 50 mm a její začátek je umístěn 10 mm od zadní části hlavně.

(5) U zakázaného doplňku zbraně se odfrézuje nejméně 50 % jeho objemu řezem vedeným ve směru podélné osy funkční části doplňku.

(6) Při výrobě řezu samostatné hlavní části zbraně se postupuje obdobně podle odstavců 1 až 4.

§ 4
Postup při výrobě řezu střeliva
(1) Před vlastním řezem střeliva se provede znehodnocení podle § 2 a odstraní se výbušné látky delaborací, pokud je střelivo obsahuje.

(2) Při výrobě řezu střeliva

a) se odfrézuje 50 % objemu nábojnice po celé její délce na straně vyvrtaného otvoru anebo alespoň tak, aby byly odfrézovány 2/3 její délky v místě dna a ústí nábojnice; obdobně se postupuje u řezu střely,

b) u ostatních části střeliva, jako jsou například zápalky, zápalkové šrouby, zapalovače, se řez provede nejméně do 2/3 jejich délky nebo se ponechají v původním tvaru, jestliže jejich rozměry nebo konstrukce neumožňují provedení řezu.

§ 5
Nelze-li použít při znehodnocování zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně, střeliva nebo výrobě jejich řezů postupy uvedené v § 1, 2, 3 nebo 4, předloží se žádost o schválení postupu při znehodnocování zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně, střeliva nebo výrobě jejich řezů Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen "Úřad"), ke které se přiloží

a) návrh postupu obsahující seznam operací, použité zařízení, montážní a demontážní přípravky a materiál,
 
b) výkresová dokumentace a

c) zbraň, hlavní část zbraně, zakázaný doplněk zbraně nebo vzorek střeliva ve stavu před znehodnocením; pokud rozměry nebo hmotnost nedovolují jejich předložení, sdělí se dostupné místo jejich uložení.

§ 6
Podmínky pro přidělení kontrolní znehodnocovací značky
(1) Držitel zbrojní licence na ničení nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva podá žádost o přidělení kontrolní znehodnocovací značky s registračním číslem u Úřadu. K žádosti předloží zbrojní licenci nebo její ověřenou kopii.

(2) Držitel zbrojní licence na znehodnocenou zbraň, hlavní část zbraně a zakázaný doplněk zbraně nebo jejich řezy vyrazí kontrolní znehodnocovací značku viditelným a trvalým způsobem, a to alespoň na jedné hlavní části zbraně nebo na zakázaném doplňku zbraně.

(3) Znehodnocené střelivo nebo řez střeliva se označuje viditelně a trvale na nábojnici a střele od ráže 12,7 mm; u ostatních typů střeliva na jejich těle.

(4) Umístění kontrolní znehodnocovací značky na zbrani nebo na střelivu se uvádí v potvrzení (§ 7).

Vzor kontrolní znehodnocovací značky je uveden v příloze č. 1.

§ 7
Vzor potvrzení
Vzor potvrzení o znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně, střeliva nebo vyrobení jejich řezů je uveden v příloze č. 2.

§ 8
Ničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně a střeliva
(1) Po převzetí zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně se provede demontáž součástí umožňující pohyb hlavních částí zbraně a svaření hlavních částí zbraně k sobě. U střeliva se provede deaktivace.

(2) Podle typu zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně se zvolí alespoň jeden z těchto postupů ničení, a to

a) rozřezáním svařence kolmo na osu hlavně řezy vzdálenými od sebe maximálně 50 mm,

b) deformací, přičemž šířka, výška nebo délka musí být zmenšena nejméně o 30 %,

c) rozbitím těžkou ocelovou demoliční koulí, aby zbraň, hlavní části zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně byly zdeformovány tak, že prasknou alespoň na třech místech,

d) přejetím těžkým pásovým vozidlem s hmotností nad 40 t, přičemž se výška zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně musí snížit nejméně o 50 %, nebo

e) výbuchem pomocí nálože, která se umístí tak, aby pokrývala všechny hlavní části zbraně, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně a aby výbuchem vznikly nejméně tři střepiny.

(3) Po provedení postupů ničení uvedených v odstavci 2 se následně použije postup ničení roztavením v tavicí peci na zpracování kovového nebo jiného odpadu.

(4) Podle typu střeliva se zvolí alespoň jeden z těchto postupů ničení, a to
 
a) delaborací s následným roztavením,

b) výbuchem, nebo

c) spálením.

Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 9
(1) Kontrolní znehodnocovací značka podle dosavadních právních předpisů se smí používat do doby přidělení registračního čísla a kontrolní znehodnocovací značky Úřadem, nejdéle však 12 měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Znehodnocení zbraní podle dosavadních právních předpisů se považuje za znehodnocení podle této vyhlášky za předpokladu, že jsou tyto zbraně označené kontrolní znehodnocovací značkou.
Totéž platí i pro vyrobené řezy zbraní.

§ 10
Zrušuje se vyhláška č. 216/1996 Sb., o způsobu a technologickém postupu při znehodnocování zbraní a výrobě řezů zbraní.

§ 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.

Příl.1

Vzor kontrolní znehodnocovací značky

U kontrolní znehodnocovací značky je pod písmenem velké D v kroužku uvedeno registrační číslo lomené posledním dvojčíslím roku jeho přidělení držiteli zbrojní licence.

Příl.2

Vzor potvrzení o znehodnocení a zničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně, střeliva a vyrobení jejich řezů

1. Vzor lícové strany:
+---------------------------------------------------------------+
|                   Potvrzení č. ......./...                    |
|  znehodnocení - zničení - vyrobení řezu - zbraně - střeliva   |
|        hlavní části zbraně - zakázaného doplňku zbraně*)      |
+---------------------------------------------------------------+
|                                                               |
|  Druh zbraně, střeliva                                        |
|                                                               |
|                                                               |
|  Značka výrobce                                               |
|                                                               |
|  Vzor (model)                                                 |
|                                                               |
|  Ráže                                                         |
|                                                               |
|  Výrobní číslo zbraně                                         |
|                                                               |
|  *) nehodící se škrtněte                                      |
+---------------------------------------------------------------+


2. Rubová strana potvrzení bude obsahovat

a) identifikační údaje o držiteli licence

1. jméno a příjmení, datum narození, bydliště, u podnikatelů místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li fyzickou osobou,

2. název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li právnickou osobou.

b) číslo jednací povolení ke znehodnocení a zničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně, střeliva a vyrobení jejich řezů,

c) umístění kontrolní znehodnocovací značky na zbrani nebo střelivu, a

d) datum, razítko a podpis.

3. Rozměry potvrzení - ID-2 podle EN ISO/IEC 7501 z roku 1995.

4. Potvrzení se zataví do čiré transparentní termofólie.