| DWN.cz | Domácí účto | Snadné hubnutí | VařímeRecepty.cz | Formuláře ZDARMA | Recepty doma | Omalovánky | FormOffice | Hromadné emaily | Formuláře na PC | Email šablony | Počítej Kalorie | Pletení | EET Účtenky | Rybář |

Zbrojní průkaz - testy

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

ze dne 19. června 2014
o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 a 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 484/2008 Sb. a zákona č. 170/2013 Sb., k provedení § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 21a odst. 8, § 30 odst. 13, § 39 odst. 7, § 39a odst. 4, § 49 odst. 1, § 50 odst. 9, § 50a odst. 3, § 52 odst. 7 a § 73a odst. 10 zákona o zbraních:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Touto vyhláškou se stanoví
a) požadavky technického provedení fotografie,
b) obsahová náplň teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti, celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu a výše odměny zkušebního komisaře,
c) obsahová náplň teoretické části zkoušky, způsob provádění praktické části zkoušky, celkové vyhodnocení zkoušky zkušebního komisaře a způsob vydání průkazu zkušebního komisaře,
d) obsahová náplň teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F,
e) požadavky na zabezpečení zbraní a střeliva v průběhu přepravy,
f) povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice,
g) způsob vedení evidencí o zbraních a střelivu při podnikání v oblasti zbraní a střeliva a o provedení cvičných střeleb,
h) způsob vedení dokumentace o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin a
i) vzory průkazů, žádostí, přihlášek, osvědčení, oznámení a předepsaný elektronický formulář podle § 73a odst. 7 zákona o zbraních.
§ 2
Fotografie žadatele
[K § 17 odst. 2 písm. c) zákona o zbraních]
(1) Fotografie má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy s rádiem R = 3 mm +/- 0,5 mm o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
(2) Fotografie ukazuje hlavu a ramena zobrazované osoby. Osoba je zobrazena v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
(3) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.
(4) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše a jiné úpravy fotografie.
ČÁST DRUHÁ
ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Díl 1
Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
§ 3
Průběh zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E upravuje jiný právní předpis1).
§ 4
Obsahová náplň teoretické části zkoušky
Teoretická část zkoušky se provádí písemným testem trvajícím nejdéle 40 minut, který je složen z 30 otázek, z nichž je 22 otázek ze znalosti právních předpisů hodnocených 3 body, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu hodnocených 2 body a 3 otázky ze znalosti zdravotnického minima hodnocených 1 bodem.
Obsahová náplň praktické části zkoušky
§ 5
(1) V praktické části zkoušky žadatel k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní předvede
a) prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,
b) částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k běžnému vyčištění zbraně po střelbě, a
c) postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby.
(2) Zbraň nebo zbraně k předvedení činností uvedených v odstavci 1 a ke střelbě na pevný cíl podle § 6 určí žadateli zkušební komisař.
(3) K předvedení činností uvedených v odstavci 1 se použije zbraň nebo zbraně obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce.
(4) Při předvádění činností uvedených v odstavci 1 se použijí jako střelivo náboje neobsahující výmetné náplně, nárazové slože ani zápalky se zápalkovou složí.
§ 6
(1) Žadatel provede po předvedení činností uvedených v § 5 odst. 1 střelbu na pevný cíl. Ke střelbě na pevný cíl se použijí zbraně obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce. Přitom se vždy použije v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu
a) skupiny A a B dlouhá kulová nebo krátká kulová zbraň,
b) skupiny C dlouhá kulová a dlouhá broková zbraň, nebo
c) skupiny D a E krátká kulová zbraň.
(2) Střelba na pevný cíl se provádí na střelnici podle § 52 zákona o zbraních v poloze vstoje a žadatel o vydání zbrojního průkazu je povinen při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které určí zkušební komisař, nebo které jsou stanoveny provozním řádem střelnice. Žadatel je bez ohledu na předchozí větu oprávněn při střelbě používat zdravotnické prostředky2), které běžně využívá, nebrání-li jejich použití zachování zásad bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a dodržení bezpečnostních pravidel střelby. Oporu zbraně při střelbě může použít pouze žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C, jde-li o střelbu z dlouhé kulové zbraně.
(3) Ke střelbě z dlouhé nebo krátké kulové zbraně je možné použít dlouhou nebo krátkou kulovou zbraň ráže 22 LR neboli 5,6 mm; ke střelbě z dlouhé a krátké kulové zbraně se použijí kulové náboje s jednotnou střelou. Ke střelbě z dlouhé brokové zbraně se použije dlouhá broková nebo kombinovaná zbraň s hlavní ráže 12 nebo 16 a brokové náboje s hromadnou střelou s broky velikosti 2,4 mm až 3,5 mm.
(4) Při střelbě z krátké kulové zbraně se jako cíl použije pistolový mezinárodní terč 50/20 nebo bílý terč o rozměru 550 x 550 mm se soustřednými kruhy o vnějším průměru 500 mm a s černým kruhovým středem o průměru 200 mm a při střelbě z dlouhé kulové a brokové zbraně malorážkový mezinárodní terč nebo bílý terč o rozměru 250 x 250 mm se soustřednými kruhy o vnějším průměru 155 mm a s černým kruhovým středem o průměru 112 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice.
(5) Před zahájením hodnocené střelby je žadatel o vydání zbrojního průkazu oprávněn ověřit si správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně třemi výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně jedním výstřelem.
§ 7
Vyhodnocení teoretické části zkoušky
(1) V teoretické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže bez nápovědy a pomůcek získá z písemného testu nejméně
a) 67 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,
b) 71 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupin B a C, nebo
c) 74 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupin D a E.
(2) Jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu s více skupinami, je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže dosáhne v písemném testu nejméně tolik bodů, kolik jich je třeba získat v případě skupiny, u které je požadováno dosažení nejvíce bodů.
(3) Je-li v teoretické části zkoušky žadatel hodnocen stupněm „neprospěl“, praktická část zkoušky se již nevykonává a dosažený výsledek je celkově hodnocen stupněm „neprospěl“.
§ 8
Vyhodnocení praktické části zkoušky
(1) V praktické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže vedle zvládnutí činností uvedených v § 5 odst. 1 při střelbě na pevný cíl podle § 6 dosáhne
a) nejméně 2 zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut nebo nejméně 2 zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,
b) nejméně 4 zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut nebo nejméně 4 zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B,
c) nejméně 4 zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut a nejméně 3 zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m z 2 možných výstřelů v čase nejdéle 3 minuty, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny C,
d) nejméně 4 zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 2 minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny D, nebo
e) nejméně 4 zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 3 minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny E.
(2) Zásahem v terči se rozumí zasažení terče střelou nebo brokem do prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhů.
(3) Pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním poruší zásady pro bezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem, čímž ohrozí, nebo by v praxi ohrozil bezpečnost osob, zkušební komisař zkoušku neprodleně ukončí a v praktické části zkoušky ohodnotí žadatele stupněm „neprospěl“.
§ 9
Celkové hodnocení zkoušky
(1) Celkové hodnocení zkoušky se skládá z vyhodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komisař stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(2) Zkoušku hodnotí zkušební komisař stupněm „prospěl“ v případě, dosáhne-li žadatel z obou částí zkoušky hodnocení stupněm „prospěl“.
§ 10
Opakování praktické části zkoušky
Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm „prospěl“ a v praktické části zkoušky stupněm „neprospěl“, může praktickou část zkoušky jednou opakovat nejdříve 15 pracovních dnů a nejpozději 2 měsíce ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm „neprospěl“. Termín pro opakování praktické části zkoušky určí příslušný útvar policie bezodkladně, nejpozději však do 15 pracovních dní ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm „neprospěl“. Požádá-li pro opakování praktické části zkoušky žadatel o určení jiného zkušebního komisaře, příslušný útvar policie jeho žádosti vyhoví.
§ 11
Odměna zkušebního komisaře
Zkušebnímu komisaři za účast u zkoušky nebo u opakování praktické části zkoušky žadatele o zbrojní průkaz náleží odměna. Odměna zkušebního komisaře za účast u zkoušky nebo u opakování praktické části zkoušky činí 600 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu.
Díl 2
Zkouška odborné způsobilosti zkušebního komisaře
(K § 30 odst. 13 zákona o zbraních)
§ 12
Obsahová náplň teoretické části zkoušky
Teoretická část zkoušky se provádí písemným testem trvajícím nejdéle 80 minut, který je složen z 60 otázek, z nichž je 52 otázek ze znalosti právních předpisů, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti zdravotnického minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 20 minut, kterým žadatel osvědčuje znalosti podle § 30 odst. 7 zákona o zbraních.
§ 13
Obsahová náplň praktické části zkoušky
(1) V praktické části zkoušky žadatel postupně
a) předvede prohlídku nejméně dvou zbraní podle určení zkušební komise za účelem zjištění, zda zbraň není v nabitém stavu,
b) předvede částečné rozebrání a složení nejméně dvou různých druhů zbraní podle určení zkušební komise v rozsahu, který je nezbytně nutný k vyčištění zbraně po střelbě,
c) předvede postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby a
d) prokáže znalosti z postupu řídícího střelby.
(2) K předvádění činností uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) se použijí druhy zbraní odpovídající všem skupinám zbrojního průkazu a jako střelivo se použijí náboje neobsahující výmetné náplně, nárazové slože ani zápalky se zápalkovou složí.
§ 14
Vyhodnocení teoretické části zkoušky
Teoretická část zkoušky je hodnocena stupněm „prospěl“ v případě, že žadatel odpoví správně bez nápovědy a pomůcek nejméně 57 otázek z písemného testu a následně osvědčí znalosti podle § 30 odst. 7 zákona o zbraních při ústním pohovoru.
§ 15
Vyhodnocení praktické části zkoušky
(1) Praktická část zkoušky je hodnocena stupněm „prospěl“, jestliže žadatel prokáže zvládnutí činností uvedených v § 13 odst. 1.
(2) Pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním poruší zásady pro bezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem, čímž ohrozí, nebo by v praxi ohrozil bezpečnost osob, zkušební komise zkoušku ukončí a ohodnotí zkoušku stupněm „neprospěl“.
§ 16
Celkové hodnocení zkoušky
(1) Celkové hodnocení zkoušky se skládá z vyhodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komise stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu vyhodnocení zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem, jehož vzor je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.
(2) Zkoušku hodnotí zkušební komise stupněm „prospěl“ v případě, dosáhne-li žadatel z obou částí zkoušky hodnocení stupněm „prospěl“.
§ 17
Vydání průkazu zkušebního komisaře
Ministerstvo vnitra vystaví zkušebnímu komisaři po jeho jmenování průkaz zkušebního komisaře. O vydání průkazu zkušebního komisaře Ministerstvo vnitra informuje Policii České republiky.
Díl 3
Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F
(K § 21a odst. 8 zákona o zbraních)
§ 18
Obsahová náplň teoretické části zkoušky
Teoretická část zkoušky se provádí písemným testem trvajícím nejdéle 60 minut, který je složen z 50 otázek, z nichž 12 otázek je ze znalosti právních předpisů, 10 otázek je ze znalosti předpisů upravujících nakládání s municí a výbušninami, 25 otázek je ze znalosti nauky o munici, výbušninách a detekční technice a 3 otázky jsou ze znalosti zdravotnického minima. Správná odpověď na každou otázku je hodnocena 3 body s výjimkou správných odpovědí na otázky ze znalosti zdravotnického minima, jež jsou hodnoceny 1 bodem. Součástí teoretické zkoušky je i ústní pohovor trvající nejdéle 45 minut, jímž žadatel osvědčuje znalosti podle § 21a odst. 3 zákona o zbraních.
§ 19
Obsahová náplň praktické části zkoušky
V praktické části zkoušky žadatel postupně předvede všechny úkony uvedené v § 21a odst. 4 zákona o zbraních.
§ 20
Vyhodnocení teoretické části zkoušky
(1) V teoretické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže bez nápovědy a pomůcek získá nejméně 135 bodů z písemného testu a následně osvědčí znalosti podle § 21a odst. 3 zákona o zbraních při ústním pohovoru.
(2) Je-li v teoretické části zkoušky žadatel hodnocen stupněm „neprospěl“ praktická část zkoušky se již nevykonává a dosažený výsledek je celkově hodnocen stupněm „neprospěl“.
§ 21
Vyhodnocení praktické části zkoušky
(1) V praktické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže zvládne činnosti uvedené v § 19.
(2) Pokud žadatel při praktické části zkoušky poruší zásady pro bezpečné zacházení s municí a výbušninami, čímž ohrozí, nebo by v praxi ohrozil bezpečnost osob, zkušební komise zkoušku ukončí a v praktické části zkoušky žadatele ohodnotí stupněm „neprospěl“.
§ 22
Celkové hodnocení zkoušky
(1) Celkové hodnocení zkoušky se skládá z hodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komise stupněm hodnocení „prospěl“ nebo „neprospěl“. Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(2) Zkoušku hodnotí zkušební komise stupněm „prospěl“ v případě, dosáhne-li žadatel z obou částí zkoušky hodnocení stupněm „prospěl“.
§ 23
Opakování praktické části zkoušky
Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm „prospěl“ a v praktické části stupněm „neprospěl“, může praktickou část zkoušky jednou opakovat na základě písemné žádosti podané u Ministerstva vnitra do 2 měsíců ode dne, kdy v praktické části zkoušky neuspěl.
ČÁST TŘETÍ
ZABEZPEČENÍ ZBRANÍ V PRŮBĚHU PŘEPRAVY
(K § 50 odst. 9 a § 50a odst. 3 zákona o zbraních)
§ 24
(1) Ustanovení této části se nepoužijí na zabezpečení zbraní nebo střeliva při letecké přepravě.
(2) Ustanovení této části se nepoužijí, je-li střelivo, včetně munice, při přepravě zabezpečeno v souladu s požadavky Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)3).
§ 25
(1) Zbraně kategorie B nebo C v počtu do20 kusů nebo střelivo v počtu do 20000 nábojů se v průběhu přepravy zabezpečují zajištěním neustálé kontroly přepravovaných zbraní a střeliva osobou provádějící přepravu, nejsou-li zabezpečeny podle odstavce 2 nebo 3.
(2) Zbraně kategorie A nebo zbraně kategorie B nebo C v počtu do 100 kusů nebo střelivo v počtu do 200000 nábojů se v průběhu přepravy zabezpečují, nejsou-li zabezpečeny podle odstavce 3,
a) zajištěním neustálé kontroly přepravovaných zbraní a střeliva alespoň 2 osobami provádějícími přepravu,
b) uzamčením v pevné přepravní schráně,
c) použitím zvláštního uzamčeného zařízení, které znemožňuje manipulaci s přepravovanými zbraněmi a střelivem a zabraňuje oddělení jakékoli hlavní části zbraně, není-li jiným způsobem zajištěno, že s přepravovanými zbraněmi nebo střelivem nelze běžnými prostředky manipulovat, nebo
d) vybavením dopravního prostředku zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu a které je po celou dobu přepravy přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno; tento způsob zabezpečení přepravovaných zbraní a střeliva lze použít po dohodě s Policií České republiky, přičemž je třeba jí předat údaje v rozsahu § 50a odst. 1 zákona o zbraních.
(3) Zbraně kategorie A, B nebo C v počtu více než 100 zbraní anebo střelivo v počtu více než 200000 kusů nábojů nebo jakékoli množství munice se zabezpečují
a) uzamčením v nákladním prostoru a zajištěním
1. neustálé kontroly přepravovaných zbraní a střeliva alespoň 2 osobami provádějícími přepravu,
2. ochrany nákladního prostoru nebo přepravovaných zbraní nebo střeliva elektronickým zabezpečovacím zařízením, které v případě detekce události představující riziko pro přepravované zbraně nebo střelivo aktivuje akustické výstražné zařízení nebo umožňuje přenést hlášení o takové události poplachovým přenosovým systémem osobě, která je oprávněna přijmout opatření k zajištění bezpečnosti přepravovaných zbraní nebo střeliva, nebo
3. takového zabezpečení přepravovaných zbraní nebo střeliva, které zamezuje běžné manipulaci s nákladem a brání oddělení jeho části, například upevnění přepravovaných zbraní nebo střeliva na paletě nebo obdobné přepravní pomůcce, anebo
b) uzamčením v kontejneru schváleném pro intermodální přepravu4).
(4) Osobou provádějící přepravu je osoba přítomná v dopravním prostředku, zejména řidič, člen osádky, člen ostrahy, nebo v doprovodném vozidle.
(5) Přepravovaná zbraň musí být v nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru. Jsou-li přepravovány zbraně stejným dopravním prostředkem jako střelivo, přepravuje se střelivo odděleně od zbraní.
§ 26
Po dohodě s příslušným útvarem policie lze použít též jiný způsob zabezpečení zbraní nebo střeliva v průběhu přepravy, než který stanovuje tato část, jestliže tak bude zajištěno řádné zabezpečení přepravovaných zbraní nebo střeliva v průběhu přepravy proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
ČÁST ČTVRTÁ
PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE
(K § 52 odst. 7 zákona o zbraních)
§ 27
(1) Povinnými obsahovými náležitostmi provozního řádu střelnice jsou
a) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu provozovatele střelnice,
b) uvedení místa, kde je střelnice provozována, včetně uvedení vlastníka pozemku, na kterém je střelnice provozována, není-li totožný s provozovatelem střelnice,
c) sdělení, zda je střelnice používána k podnikatelským účelům,
d) sdělení, zda je střelnice přístupná veřejnosti,
e) datum ukončení provozování střelnice, jedná-li se o provozování střelnice na dobu určitou,
f) vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici,
g) jméno, případně jména, příjmení a telefonický kontakt na každého ustanoveného správce střelnice, vzor označení správce střelnice, které obsahuje uvedení funkce, jména a příjmení a název střelnice,
h) uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby, pořadatelů,
i) přehledný situační nákres střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě,
j) uvedení druhů zbraní povolených ke střelbě a uvedení výrobního provedení střeliva a nejvyššího výkonu střeliva, případně nejvýkonnější přípustné ráže střeliva, povoleného ke střelbě,
k) povolené způsoby střelby z jednotlivých druhů dovolených zbraní a minimální i maximální dálky střelby,
l) pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice,
m) postup při vzniku mimořádných událostí a
n) další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice a bezpečnost jejího provozu.
(2) V případě změny povinných obsahových náležitostí provozního řádu střelnice podle odstavce 1 písm. i) až l) musí být provedeno opětovné ověření provozního řádu střelnice znalcem v oboru balistiky; tím není dotčena povinnost správce střelnice podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních zajistit přístupnost provozního řádu střelnice ověřeného znalcem v oboru balistiky.
ČÁST PÁTÁ
ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCÍ A DOKUMENTACE
§ 28
Záznamní kniha
(K § 39a odst. 1 zákona o zbraních)
(1) V evidenci zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, které vlastní držitel zbrojní licence a na které má vydán průkaz zbraně (dále jen „záznamní kniha“), se uvádí
a) pořadové číslo zápisu,
b) datum nabytí nebo převedení zbraně nebo střeliva,
c) údaje o zbrani nebo střelivu,
d) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, od které držitel zbrojní licence zbraň nebo střelivo nabyl,
e) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, na kterou bylo vlastnictví ke zbrani nebo střelivu převedeno, a
f) jméno, případně jména, příjmení a podpis nebo uznávaný elektronický podpis osoby, která provedla zápis.
(2) Je-li záznamní kniha vedena s využitím elektronické aplikace centrálního registru zbraní, údaje podle odstavce 1 písm. a) a f) osoba uvedená v § 32 odst. 1 nezapisuje.
§ 29
Evidenční kniha
[K § 73a odst. 10 písm. b) zákona o zbraních]
Do elektronické aplikace centrálního registru zbraní, ve které je vedena Evidence zbraní kategorie A, B nebo C a střeliva do těchto zbraní, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) zákona o zbraních, a černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek (dále jen „evidenční kniha“), se držitel zbrojní licence a jím pověřené osoby přihlašují prostřednictvím certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, uživatelským jménem a heslem.
§ 30
Kniha výdeje a příjmu
(K § 39a odst. 2 zákona o zbraních)
(1) Evidence vydaných a přijatých zbraní a střeliva (dále jen „kniha výdeje a příjmu“) je členěna na oddíly „Vydáno“ a „Vráceno“; kniha výdeje a příjmu vedená v elektronické podobě musí umožňovat obdobné členění zápisů.
(2) V knize výdeje a příjmu se při výdeji zbraní a střeliva kategorie A, B nebo C uvádí
a) pořadové číslo zápisu,
b) datum vydání zbraně a střeliva,
c) údaje o zbrani,
d) druh a počet vydaného střeliva a
e) jméno, případně jména, příjmení, číslo zbrojního průkazu a podpis osoby, která přijala zbraň nebo střelivo; v případě záznamů vedených v elektronické evidenci, které jsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem a pro které bylo vydáno kvalifikované časové razítko, postačuje, podepíše-li zápis o výdeji zbraní a střeliva uznávaným elektronickým podpisem zbrojíř.
(3) V knize výdeje a příjmu se při příjmu zbraní a střeliva uvádí
a) pořadové číslo zápisu,
b) datum vrácení zbraně nebo střeliva,
c) počet vrácených zbraní nebo střeliva a
d) podpis nebo uznávaný elektronický podpis osoby, která převzala vrácenou zbraň nebo střelivo.
§ 31
Kniha střeleb
(K § 39a odst. 3 zákona o zbraních)
(1) V evidenci o provedených cvičných střelbách (dále jen „kniha střeleb“) se uvádí
a) pořadové číslo zápisu,
b) datum provedení střelby a
c) jméno, případně jména, příjmení a datum narození osoby provádějící střelbu.
(2) Kontrolu údajů v knize střeleb potvrdí svým podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zbrojíř.
§ 32
Kniha nálezů
(K § 39 odst. 7 zákona o zbraních)
(1) Držitel zbrojní licence vede o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin dokumentaci v evidenční knize o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin (dále jen „kniha nálezů“).
(2) V knize nálezů se uvádí
a) pořadové číslo zápisu,
b) místo, datum a čas nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,
c) údaje identifikující nevybuchlou munici nebo výbušninu,
d) množství nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,
e) datum a čas převzetí nevybuchlé munice nebo výbušniny příslušníkem Policie České republiky, jeho identifikační číslo a podpis,
f) datum předložení závěrečné zprávy o provedení pyrotechnického průzkumu Policii České republiky a
g) jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.
§ 33
Společná ustanovení
(1) Zápisy do evidencí podle § 28, 30 a 31 provádí zbrojíř nebo osoby uvedené v § 32 odst. 1 písm. e) zákona o zbraních a do knihy nálezů pouze držitelé zbrojního průkazu F. Je-li záznamní kniha vedena jako samostatná evidence v centrálním registru zbraní, provádí zápisy pověřená osoba podle § 73a odst. 6 zákona o zbraních. K zapisování údajů do evidencí vedených v listinné podobě se používají psací prostředky, které umožňují nesmazatelný písemný záznam. V případě opravy zápisu se tento škrtne tak, aby zápis zůstal čitelný, evidence vedené pouze v elektronické podobě musí umožňovat zobrazení opravených zápisů.
(2) Záznamní kniha a kniha výdeje a příjmu vedené v listinné podobě a záznamy zařazované do listinných evidencí vedených podle § 28 a 30 se vedou pro každou kategorii zbraní zvlášť. Elektronické evidence podle § 28 a 30 musí umožňovat třídění záznamů podle kategorie zbraní.
(3) Evidence vedené v listinné podobě se upraví a zabezpečí tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, ztrátě, neoprávněnému zápisu nebo výměně jednotlivých listů. Na přední straně titulní desky evidence vedené v listinné podobě se uvede její název a pro jakou kategorii zbraní je vedena. Jednotlivé listy evidence vedené v listinné podobě se označí pořadovými čísly listů.
(4) Na přední straně titulní desky evidence vedené v listinné podobě se uvádí
a) pořadové číslo,
b) jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu, která vede evidenci,
c) počet listů evidence vedené v listinné podobě,
d) datum vzetí evidence vedené v listinné podobě do používání a datum jejího uzavření a
e) podpis zástupce fyzické nebo právnické osoby.
ČÁST ŠESTÁ
(K § 79 odst. 3 zákona o zbraních)
§ 34
Přehled vzorů tiskopisů
(1) V přílohách k této vyhlášce se stanoví vzory tiskopisů:
Zbrojní průkaz

Příloha č. 1
Vzor zbrojního průkazu
Příloha č.2
Vzor žádosti o vydání zbrojního průkazu
Příloha č.3
Vzor žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu
Skupiny A-E

Příloha č.4
Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
Příloha č. 5
Vzor dokladu o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
Skupina F

Příloha č.6
Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F
Příloha č.7
Vzor vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F
Příloha č. 8
Vzor dokladu o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F
Zbrojní licence

Příloha č.9
Vzor zbrojní licence
Příloha č. 10
Vzor žádosti o vydání zbrojní licence
Příloha č. 11
Vzor žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence
Zkušební komisaři

Příloha č. 12
Vzor průkazu zkušebního komisaře
Příloha č. 13
Vzor žádosti o jmenování zkušebním komisařem
Příloha č. 14
Vzor vyhodnocení zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem
Evropský zbrojní pas

Příloha č. 15
Vzor žádosti o vydání evropského zbrojního pasu
Příloha č. 16
Vzor evropského zbrojního pasu
Zbraně

Příloha č. 17
Vzor průkazu zbraně
Příloha č. 18
Vzor žádosti o udělení výjimky
Příloha č. 19
Vzor žádosti o povolení
Příloha č.20
Vzor žádosti o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně nebo zakázaného doplňku
Příloha č.21
Vzor oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně
Vývoz, dovoz, tranzit a přeprava zbraní

Příloha č.22
Vzor zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva
Příloha č.23
Vzor žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva
Příloha č.24
Vzor tiskopisu žádosti o povolení přepravy
Příloha č.25
Vzor elektronického formuláře žádosti o povolení přepravy
Příloha č.26
Vzor hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva
Příloha č.27
Vzor hlášení přepravy zbraní a střeliva po území České republiky podnikatelem v oboru zbraní a střeliva
Centrální registr zbraní

Příloha č.28
Předepsaný elektronický formulář podle § 73 a odstavec 7 zákona
Střelnice

Příloha č.29
Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice
(2) Tiskopisy podle vzorů stanovených podle odstavce 1 a zveřejněné v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva vnitra nemusí při jejich vytištění do listinné podoby splňovat barevné provedení stanovené v přílohách k této vyhlášce.
Přechodná ustanovení
§ 35
(1) Zabezpečení zbraní nebo střeliva při přepravě musí být uvedeno do souladu s touto vyhláškou nejpozději do 31. prosince 2014.
(2) Provozní řád střelnice, která je ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky provozována na základě platného povolení k provozování střelnice podle § 52 zákona o zbraních, je třeba uvést do souladu s touto vyhláškou do 31. prosince 2015.
(3) Tiskopisy vytištěné do dne nabytí účinnosti této vyhlášky podle vzorů stanovených vyhláškou č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, lze použít do 31. prosince 2015. Vyžadují-li tiskopisy podle věty první uvedení údajů, přiložení počtu fotografií nebo dalších dokladů jiný, než stanoví zákon, informuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup a příslušný útvar policie vhodným způsobem o způsobu použití těchto tiskopisů v souladu se zákonem.
Závěrečná ustanovení
§ 36
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních.
2. Vyhláška č. 431/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.
3. Vyhláška č. 372/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.
4. Vyhláška č. 334/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 372/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.
§ 37
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.
Ministr:
Chovanec v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor zbrojního průkazu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor žádosti o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu


Příloha č. 5 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor dokladu o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor dokladu o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor zbrojní licence

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor žádosti o vydání zbrojní licence

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor průkazu zkušebního komisaře

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor žádosti o jmenování zkušebním komisařem

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor vyhodnocení zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor žádosti o vydání evropského zbrojního pasu

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor evropského zbrojního pasu

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor průkazu zbraně

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor žádosti o udělení výjimky

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor žádosti o povolení

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor žádosti o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně nebo zakázaného doplňku

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor tiskopisu žádosti o povolení přepravy

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor elektronického formuláře žádosti o povolení přepravy

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor hlášení přepravy zbraní a střeliva po území České republiky podnikatelem v oboru zbraní a střeliva

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Předepsaný elektronický formulář podle § 73a odst. 7 zákona o zbraních
I) Záznam změny stavu zbraně, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek na předepsaném elektronickém formuláři podle § 73a odstavec 7 zákona o zbraních se provádí:
1) prostřednictvím aplikace centrálního registru zbraní, které vytvářejí sadu vzájemně propojených webových elektronických formulářů; přístup prostřednictvím webových elektronických formulářů je určen pro ruční vkládání záznamů, jejich editaci nebo k nahlížení na tyto záznamy;
2) prostřednictvím webových služeb; přístup prostřednictvím webových služeb je určen pro dávkové vkládání a správu záznamů.
II) Přístup k záznamům v centrálním registru zbraní se provádí:
1) po přihlášení do aplikace centrálního registru zbraní bude mít uživatel přístup pouze k záznamům, které náleží danému držiteli zbrojní licence;
2) má-li držitel zbrojní licence více provozoven, úvodní webový elektronický formulář nabídne výběr přístupu k údajům vztahujícím se ke konkrétní provozovně.
III) Základní volby činnosti při práci s předepsaným elektronickým formulářem:
1) pro náhled na záznamy zbraní kategorie A, B nebo C, které vlastní držitel zbrojní licence a na které má vydán průkaz zbraně (§ 28 této vyhlášky), volba „CRZ - Záznamní kniha zbraní“,
2) pro náhled a změnu stavu střeliva pro zbraně kategorie A, B nebo C, na které má držitel zbrojní licence vydán průkaz zbraně (§ 28 této vyhlášky), volba „CRZ - Záznamní kniha střeliva“,
3) pro náhled a změnu stavu zbraní kategorie A, B nebo C, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) zákona o zbraních (§ 29 této vyhlášky), volba „CRZ - Evidenční kniha zbraní“,
4) pro náhled a změnu stavu střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek, které jsou předmětem činností uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) zákona o zbraních (§ 29 této vyhlášky), volbu „CRZ - Evidenční kniha střeliva“.
IV) Dílčí volby činnosti při práci s jednotlivými webovými elektronickými formuláři (konkrétní rozsah zobrazených voleb závisí na rozsahu oprávnění vyplývající z příslušné skupiny zbrojní licence):
1) dotazy,
2) vložení nového záznamu,
3) oprava záznamu,
4) převzetí zbraně (střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek),
5) předání zbraně (střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek),
6) oprava, úprava zbraně,
7) reklamace zbraně (střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek),
8) storno činnosti.
Příloha č. 29 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.
Vzor žádosti o povolení k provozování střelnice

Poznámky pod čarou
1) Nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E.
2) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., v platném znění.
4) Například Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), sjednána v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášena pod č. 8/1985 Sb., v platném znění.