| Snadné hubnutí | DWN.cz | Hromadné emaily | Rybář | Recepty doma | FormOffice | Pletení | Formuláře na PC | Omalovánky | Počítej Kalorie | EET Účtenky | Formuláře ZDARMA | VařímeRecepty.cz | Domácí účto | Email šablony |

Zbrojní průkaz - testy

Vyhláška č.384/2002 Sb.

Ministerstva vnitra
ze dne 6. srpna 2002

o provedení některých ustanovení zákona o zbraních


Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 9, § 30 odst. 11, § 39 odst. 5 zákona a podle § 79 odst. 3 zákona:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví

a)
požadavky technického provedení fotografie,

b)
obsahová náplň teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") a celkové vyhodnocení zkoušky žadatele o vydání zbrojního průkazu a výše odměny zkušebního komisaře,

c)
obsahová náplň teoretické části zkoušky, způsob provádění praktické části zkoušky, celkové vyhodnocení zkoušky zkušebního komisaře a způsob vydání průkazu zkušebního komisaře,

d)
způsob vedení evidencí o zbraních a střelivu při podnikání v oblasti zbraní a střeliva a o provedení cvičných střeleb a

e)
vzory průkazů, žádostí, přihlášek, osvědčení a oznámení.


ČÁST DRUHÁ

FOTOGRAFIE ŽADATELE

[K § 17 odst. 2 písm. c) zákona]

§ 2
 
(1) Fotografie má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy s rádiem R = 3 mm +/- 0,5 mm o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.

(2) Fotografie ukazuje hlavu a ramena zobrazované osoby. Osoba je zobrazena v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.

(3) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.

(4) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily  charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst,  brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše a jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie.

ČÁST TŘETÍ

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Díl 1

Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

(K § 21 odst. 9 zákona)

§ 3

Obsahová náplň teoretické části zkoušky

Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 30 otázek, z nichž je 22 otázek ze  znalosti právních předpisů hodnocených 3 body, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu  hodnocených 2 body a 3 otázky ze znalosti zdravotního minima hodnocených 1 bodem.

§ 4

Obsahová náplň praktické části zkoušky

(1) V praktické části zkoušky žadatel postupně předvede
a)
prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,

b)
částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k vyčištění zbraně po střelbě,

c)
postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění závady na  zbrani při střelbě a při ukončení střelby.

(2) Žadatel provede po předvedení činností uvedených v odstavci 1 střelbu na pevný cíl.

(3) K předvedení činností uvedených v odstavci 1 a ke střelbě na pevný cíl se použije druh zbraně
 
odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce. Ke střelbě se místo  loveckých kulových a loveckých kombinovaných zbraní použije dlouhá zbraň ráže 22 LR (5,6 mm)  - malorážka. V případech, kdy žadatel je vlastníkem zbraně, kterou drží na povolení k držení  zbraně, může být při praktické části zkoušky přednostně použita tato zbraň. Při předvádění činností  uvedených v odstavci 1 se použijí jako střelivo náboje neobsahující výmetné náplně, nárazové slože  ani zápalky se zápalkovou složí.

(4) Střelba se provádí na střelnici (§ 52 zákona) v poloze vstoje. Oporu zbraně při střelbě může  použít pouze žadatel o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B, jde-li o střelbu z  dlouhé zbraně, nebo zbrojního průkazu skupiny C. Při střelbě z kulové zbraně se použije kulový  náboj s jednou střelou a z brokové zbraně brokový náboj s hromadnou střelou.

(5) Při střelbě z krátké kulové zbraně se jako cíl použije pistolový mezinárodní terč 50/20 nebo bílý  terč o rozměru 550 x 550 mm s černým kruhovým středem o průměru 200 mm a při střelbě z dlouhé  kulové a brokové zbraně malorážkový mezinárodní terč nebo bílý terč o rozměru 250 x 250 mm s  černým kruhovým středem o průměru 112 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice.

(6) Před zahájením hodnocené střelby si žadatel ověří třemi výstřely správnost nastřelení zbraně.

§ 5
Celkové vyhodnocení zkoušky

(1) Celkové vyhodnocení zkoušky se skládá z hodnocení teoretické části a praktické části zkoušky.  Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komisař1) stupněm "prospěl" nebo "neprospěl".  Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu vyhodnocení zkoušky, jehož vzor je uveden v příloze č. 1.

(2) V teoretické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm "prospěl", jestliže bez pomůcek ve lhůtě  40 minut získá nejméně
a)
67 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,

b)
71 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupin B a C, nebo

c)
74 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupin D a E.

(3) Jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu s více skupinami, je žadatel  hodnocen stupněm "prospěl", jestliže dosáhne nejméně tolik bodů, kolik jich je třeba získat v  případě skupiny, u které je požadováno dosažení nejvíce bodů.

(4) Je-li v teoretické části zkoušky žadatel hodnocen stupněm "neprospěl", praktická část zkoušky  se již nevykonává a dosažený výsledek je celkově hodnocen stupněm "neprospěl".

(5) V praktické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm "prospěl", jestliže vedle zvládnutí  činností uvedených v § 4 odst. 1 při střelbě na pevný cíl dosáhne
a)
nejméně dva zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných  výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně dva zásahy v terči z krátké kulové zbraně na  vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně dva zásahy  terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m ze čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty,  jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,
 
b)
nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných  výstřelů v čase nejdéle pěti minut, nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na  vzdálenost 10 m z pěti možných výstřelů v čase nejdéle pěti minut nebo nejméně tři zásahy  terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m ze čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty,  jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B,

c)
nejméně čtyři zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z pěti možných  výstřelů v čase nejdéle pěti minut a nejméně tři zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost  25 m ze čtyř možných výstřelů v čase nejdéle tři minuty, jde-li o žádost o provedení zkoušky  k vydání zbrojního průkazu skupiny C,

d)
nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z pěti možných  výstřelů v čase nejdéle dvou minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního  průkazu skupiny D, nebo

e)
nejméně čtyři zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z pěti možných  výstřelů v čase nejdéle tří minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního  průkazu skupiny E.

(6) Zásahem v terči se rozumí zasažení terče střelou nebo brokem do prostoru na něm vyobrazených  soustředných kruhů.

(7) Pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním ohrozí bezpečnost osob, zkušební  komisař zkoušku okamžitě ukončí a ohodnotí žadatele stupněm "neprospěl".

(8) Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm "prospěl" a v praktické části  zkoušky stupněm "neprospěl", může praktickou část zkoušky jednou opakovat do dvou měsíců ode  dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm "neprospěl".

§ 6

Odměna zkušebního komisaře

Zkušebnímu komisaři za účast u zkoušky žadatele o zbrojní průkaz náleží odměna. Odměna  zkušebního komisaře za účast u zkoušky jednoho žadatele o vydání zbrojního průkazu činí 300 Kč.

Díl 2

Zkouška odborné způsobilosti zkušebního komisaře

(K § 30 odst. 11 zákona)

§ 7

Obsahová náplň teoretické části zkoušky

Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 60 otázek, z nichž je 52 otázek ze  znalosti právních předpisů, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu a 3 otázky ze znalosti  zdravotního minima, a z ústního pohovoru trvajícího nejdéle 20 minut, kterým žadatel osvědčuje  znalosti podle ustanovení § 30 odst. 7 zákona.

§ 8

Obsahová náplň praktické části zkoušky

(1) V praktické části zkoušky žadatel postupně
a)
předvede prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda zbraň není v nabitém stavu,

b)
předvede částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nezbytně nutný k vyčištění  zbraně po střelbě,

c)
předvede postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení střelby, při zjištění  závady na zbrani při střelbě a při ukončení střelby a

d)
prokáže znalosti z postupu řídícího střelby.

(2) Žadatel provede po předvedení činností uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) a prokázání  znalostí uvedených v odstavci 1 písm. d) střelbu na pevný cíl.

(3) K předvádění činností uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) se použije druh zbraně odpovídající  všem skupinám zbrojního průkazu a jako střelivo se použijí náboje neobsahující výmetné náplně,  nárazové slože ani zápalky se zápalkovou složí. Ke střelbě na pevný cíl se použije palná zbraň  určená pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J. Střelba se provádí v  poloze vstoje bez opory zbraně.

(4) Při střelbě se jako cíl použije bílý terč o průměru soustředných kruhů 120 mm s černým  kruhovým středem o průměru 45 mm.

(5) Před zahájením hodnocené střelby si žadatel ověří třemi výstřely správnost nastřelení zbraně.

§ 9

Celkové vyhodnocení zkoušky

(1) Celkové vyhodnocení zkoušky se skládá z hodnocení teoretické části a praktické části zkoušky.  Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komise stupněm "prospěl" nebo "neprospěl".  Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu vyhodnocení zkoušky žadatele, jehož vzor je uveden v příloze  č. 2.

(2) Teoretická část zkoušky je hodnocena stupněm "prospěl" v případě, že žadatel odpoví správně  bez nápovědy a pomůcek ve lhůtě 80 minut nejméně 57 otázek z testu a následně potvrdí znalosti  podle ustanovení § 30 odst. 7 zákona při ústním pohovoru.

(3) Praktická část zkoušky je hodnocena stupněm "prospěl", jestliže žadatel po zvládnutí činností  uvedených v ustanovení § 8 odst. 1 při střelbě na pevný cíl prokáže znalost bezpečného chování na  střelnici a na vzdálenost 5 m a v čase nejdéle pěti minut zasáhne nejméně třikrát z pěti výstřelů terč  do prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhů.

(4) Zkoušku hodnotí zkušební komise stupněm "prospěl" v případě, dosáhne-li žadatel z obou částí  zkoušky hodnocení stupněm "prospěl".
 
(5) Pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním ohrozí bezpečnost osob, zkušební  komise zkoušku okamžitě ukončí a ohodnotí zkoušku stupněm "neprospěl".

§ 10

Vydání průkazu zkušebního komisaře

Ministerstvo vnitra vystaví zkušebnímu komisaři po jeho jmenování průkaz zkušebního komisaře a  zašle jej příslušnému útvaru policie k předání. Ministerstvo vnitra zkušebního komisaře informuje o  vystavení průkazu a vyzve jej k jeho převzetí u příslušného útvaru policie.

ČÁST ČTVRTÁ

ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCÍ

(K § 39 odst. 5 zákona)

§ 11

Záznamní kniha zbraní a střeliva

(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci zbraní a střeliva, které vlastní a nejsou určeny k  činnostem uvedeným v § 2 odst. 2 písm. d) zákona, v záznamní knize zbraní a střeliva (dále jen  "záznamní kniha").

(2) V záznamní knize se uvádí
a)
pořadové číslo zápisu,

b)
datum nabytí nebo převedení zbraně nebo střeliva,

c)
údaje o zbrani nebo střelivu,3)

d)
osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) od které držitel  zbrojní licence zbraň nebo střelivo nabyl,

e)
osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) na kterou bylo  vlastnictví ke zbrani nebo střelivu převedeno,

f)
jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.


§ 12

Evidenční kniha zbraní a střeliva

(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci zbraní a střeliva, které jsou předmětem činností
 
uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) zákona, v evidenční knize zbraní a střeliva (dále jen "evidenční  kniha").

(2) V evidenční knize se uvádí
a)
pořadové číslo zápisu,

b)
datum nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého  prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek,

c)
důvod nabytí, převedení, přenechání nebo převzetí zbraně, střeliva, černého loveckého  prachu, bezdýmného prachu nebo zápalek,

d)
údaje o zbrani,3) střelivu, černém loveckém prachu, bezdýmném prachu nebo zápalkách,

e)
osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) od které byla  zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo zápalky nabyty,

f)
osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) na kterou bylo  vlastnictví ke zbrani, střelivu, černému loveckému prachu, bezdýmnému prachu nebo  zápalkám převedeno nebo jíž byly zbraň, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach nebo  zápalky přenechány, včetně oprávnění,

g)
jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.


§ 13

Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva

(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci obsahující přehled o vydaných a přijatých zbraních a  střelivu. Evidenci vede v knize výdeje a příjmu zbraní a střeliva (dále jen "kniha výdeje a příjmu").

(2) Kniha výdeje a příjmu je rozdělena na oddíly "Vydáno" a "Vráceno". V knize výdeje a příjmu se  při výdeji a příjmu zbraní a střeliva uvádí
a)
pořadové číslo zápisu,

b)
do oddílu "Vydáno"

1.
datum vydání zbraně a střeliva,

2.
údaje o zbrani,3)

c)
druh a počet vydaného střeliva,
 
3.
jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu a podpis osoby, která přijala zbraň nebo  střelivo,

4.
do oddílu "Vráceno"


1.
datum vrácení zbraně nebo střeliva,

2.
počet vrácených zbraní nebo střeliva,

3.
podpis osoby, která převzala vrácenou zbraň nebo střelivo.


§ 14

Kniha o provedených cvičných střelbách

(1) Držitel zbrojní licence2) vede evidenci obsahující přehled o provedených cvičných střelbách v  knize o provedených cvičných střelbách (dále jen "kniha střeleb").

(2) V knize střeleb se uvádí
a)
pořadové číslo zápisu,

b)
datum provedení střelby,

c)
jméno, příjmení a datum narození osoby provádějící střelbu.

(3) Kontrolu údajů v knize potvrdí svým podpisem zbrojíř.

§ 15

Společné ustanovení

(1) Zápisy do záznamní knihy, evidenční knihy, knihy výdeje a příjmu a knihy střeleb provádí  pouze osoby uvedené v § 32 odst. 1 písm. d) a e) nebo § 40 zákona. K zapisování všech údajů se  používají psací prostředky, které umožňují nesmazatelný písemný záznam. V případě opravy zápisu  se tento škrtne tak, aby zápis zůstal čitelný.

(2) Knihy uvedené v odstavci 1 se vedou pro jednotlivé kategorie zbraní zvlášť.

(3) Knihy uvedené v odstavci 1 se upraví tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, ztrátě nebo  výměně jednotlivých listů. Na přední straně titulní desky knihy se uvede její název a pro jakou  kategorii zbraní je vedena. Jednotlivé listy knihy se označí pořadovými čísly listů.
 
 
(4) Na vnitřní straně titulní desky knihy se uvádí
a)
pořadové číslo,

b)
osobní údaje fyzické osoby4) nebo údaje identifikující právnickou osobu,4) která vede  evidenci,

c)
počet listů knihy,

d)
datum vzetí knihy do používání a datum jejího uzavření,

e)
podpis zástupce fyzické nebo právnické osoby.

(5) Knihy uvedené v odstavci 1 je možno vést v podobě záznamu na nosiči dat opatřeného  elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu,5) přičemž evidenční údaje  zaznamenané na nosiči dat se zaznamenávají též graficky v tištěné podobě. Náležitosti knih  zůstávají nedotčeny.

ČÁST PÁTÁ

(K § 79 odst. 3 zákona)

§ 16

Vzory tiskopisů

V přílohách se stanoví vzor vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního  průkazu (č. 1), vyhodnocení zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem (č. 2), zbrojního  průkazu (č. 3), zbrojní licence (č. 4), zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo  tranzit zbraní nebo střeliva (č. 5), průkazu zbraně (č. 6), průkazu zkušebního komisaře (č. 7),  žádostí o udělení výjimky (č. 8), o povolení (č. 9), o vydání zbrojního průkazu (č. 10), o rozšíření  skupin zbrojního průkazu (č. 11), o vydání zbrojní licence (č. 12), o rozšíření skupin zbrojní licence  (č. 13), o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo  střeliva (č. 14), o povolení přepravy (č. 15), o jmenování zkušebním komisařem (č. 16), o povolení  k provozování střelnice (č. 17) a o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně nebo  zakázaného doplňku zbraně (č. 18), přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti (č. 19), dokladu o  osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (č. 20), oznámení o nabytí  vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně (č. 21) a oznámení o vývozu a zpětném dovozu zbraně  (č. 22).

ČÁST ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 17

Zrušuje se vyhláška č. 50/1996 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních.

§ 18
 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:

Mgr. Gross v. r.


____________________________________________________________
1)
§ 21 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č.  156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně  zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění  zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších  předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve  znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních).
2)
§ 31 zákona č. 119/2002 Sb.
3)
§ 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 119/2002 Sb.
4)
§ 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb.
5)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon  o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Vyhodnocení zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Zbrojní průkaz vzor
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Zbrojní licence
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.
 
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Zbrojní průvodní list
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Průkaz zbraně
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Průkaz zbrojního komisaře
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Žádost o udělení výjimky
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Žádost o povolení
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Žádost o vydání zbrojního průkazu
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Žádost o vydání zbrojní licence
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Žádost o rozšíření skupin zbrojní licence
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Žádost o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz,
 
trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Žádost o povolení přepravy
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Žádost o jmenování zkušebním komisařem
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Žádost o povolení k provozování střelnice
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Žádost o povolení znehodnocení - zničení - výroby řezu zbraně
- zakázaného doplňku zbraně
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání
zbrojního průkazu
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.
Oznámení o vývozu a zpětném dovozu zbraně
Obrázek je dostupný pouze v listinné podobě Sbírky zákonů.